ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting Verkeersregelaars De Bilt, hierna te noemen VKR - De Bilt, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer: 61908282 alwaar deze algemene voorwaarden gedeponeerd zijn.

Artikel 1 Definities

1.1;
Onder ‘VERKEERSREGELAAR’ wordt verstaan: een natuurlijke persoon, die in dienst
van "VKR - De Bilt" werkzaamheden verricht of gaat verrichten als verkeersregelaar ten behoeve van een opdrachtgever.

1.2;
Onder ‘OPDRACHT’
wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen
"VKR - De Bilt" en opdrachtgever.

1.3;
Onder ‘OPDRACHTGEVER’ wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon of vennootschap
die "VKR - De Bilt" een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.4;
Onder ‘OPDRACHTBEVESTIGING’ wordt verstaan: een voor akkoord schriftelijk ondertekende offerte door "VKR – De Bilt" en opdrachtgever, alsmede een voor akkoord schriftelijk e-mail door de opdrachtgever, waarin duidelijk wordt verwezen naar de betreffende offerte of opdracht aan "VKR – De Bilt".

Artikel 2. Algemeen

2.1;
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde
offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van "VKR - De Bilt" en
op alle andere overeenkomsten tussen opdrachtgever en "VKR - De Bilt". Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door "VKR - De Bilt" uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.2;
Al onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen "VKR - De Bilt" en een opdrachtgever, tenzij door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.

2.3;
De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met, voor de uitvoering waarvan derden
worden betrokken.

2.4;
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5;
Indien een met "VKR - De Bilt" gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken
van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen voor deze voorwaarden onverminderd van kracht.


2.6;
Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen
ons en de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

3.1;
Alle offertes van "VKR - De Bilt" zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

3.2;
De opdracht tussen "VKR - De Bilt" en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat "VKR - De Bilt" de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging van opdrachtgever ontvangt. Of de opdrachtgever de opdracht bevestigd via e-mail. Tevens komt een overeenkomst of opdracht tot stand op het moment dat de werkzaamheden in de niet ondertekende opdrachtbevestiging zonder protest
van de opdrachtgever door "VKR - De Bilt" worden uitgevoerd.

3.3;
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door "VKR - De Bilt".

3.4;
Indien opdrachtgever niet binnen 5 dagen zijn bezwaren tegen de digitaal verstuurde opdrachtbevestiging van opdrachtnemer schriftelijk aan het verzendadres van de aanbieding kenbaar heeft gemaakt wordt
deze opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.

3.5;
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4 Tarieven

4.1;
"VKR - De Bilt" hanteert een standaard tarieflijst tenzij schriftelijk dan wel
door middel van mail anders overeengekomen. Deze standaard prijslijst is opvraagbaar via penningmeester@vkr-debilt.nl.

4.2;
"VKR - De Bilt" factureert aan opdrachtgever het overeengekomen aantal gewerkte uren in de opdrachtbevestiging volgens het overeengekomen uurtarief. Uurtarief is exclusief BTW en toeslagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.3;
Indien werkzaamheden worden verricht door "VKR - De Bilt" die het overeengekomen aantal uren in de opdrachtbevestiging overschrijdt, dan worden deze uren conform het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

4.4;
De tarieven voor de verkeersregelaars, zoals deze door "VKR - De Bilt" bij aanvang van de opdracht zijn vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet met de uitgevoerde werkzaamheden overeenstemmen dan zal aan opdrachtgever het tarief aanpassen naar het bijbehorende tarief.4.5; Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende uurtarief ongewijzigd
blijven. "VKR - De Bilt" moet met de wijziging van functie hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan "VKR - De Bilt" voorleggen alvorens daaraan uitvoering te geven.

4.6;
Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een verkeersregelaar ter dekking van voorheen
onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten plaatsvindt voor "VKR - De Bilt" indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het "VKR - De Bilt" vrij het opdrachtgeverstarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.


Artikel 5 Betaling

5.1;
VKR – De Bilt factureert namens "VKR - De Bilt" wekelijks achteraf aan opdrachtgever voor de verrichte werkzaamheden.

5.2;
De betalingstermijn van facturen bedraagt 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur, tenzij tussen opdrachtgever en "VKR - De Bilt" schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3;
Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk
tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het
gefactureerde bedrag rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtgever heeft.

5.4;
Uitsluitend betalingen aan "VKR - De Bilt" zelf dan wel aan een rechtspersoon die door "VKR - De Bilt" tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan verkeersregelaar en of het verstrekken van voorschotten aan verkeersregelaar zijn verboden en kunnen geen grond opleveren voor verrekening met "VKR - De Bilt".

5.5;
Zodra de betaaltermijn van een factuur is verstreken zonder dat deze is betaald is opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, in verzuim, en is opdrachtgever over het openstaande
bedrag een rente verschuldigd van 3% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit geval als een hele kalendermaand.

5.6;
Indien de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,--. Eventuele gerechtelijk en executiekosten van "VKR - De Bilt" komen eveneens volledig
voor rekening van opdrachtgever.

5.7;
Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de opdrachtgever naar de mening van "VKR – De Bilt" daartoe aanleiding geeft, is "VKR - De Bilt" gerechtigd zijn
verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zijn alle vorderingen die "VKR - De Bilt" uit welke hoofde dan ook heeft op de opdrachtgever, direct opeisbaar. "VKR - De Bilt" kan ten alle tijde van opdrachtgever zekerheid verlangen op de wijze zoals "VKR - De Bilt" die voorstaat ter zake de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.5.8;
Indien daartoe naar het uitsluitend oordeel van "VKR - De Bilt" aanleiding voor is, is "VKR - De Bilt" gerechtigd vooraf van opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen ter nakoming van diens betalingsverplichting. De mate of wijze van zekerheid is uitsluitend ter bepaling van "VKR - De Bilt" en opdrachtgever is gehouden de verlangde zekerheid op eerste verzoek aan "VKR - De Bilt" te verstrekken.

5.9; Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op "VKR - De Bilt" te verrekenen is uitgesloten.

5.10;
Gedane betalingen strekken eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 6 Reclames

6.1;
Reclames ter zake geleverde diensten dienen binnen acht (8) dagen na dagtekening van de factuur dan
wel het geleverde werk schriftelijk aan "VKR - De Bilt" worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan het recht te reclameren vervalt.

6.2;
Een (tijdige) reclame doet niet af aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan "VKR - De Bilt".


Artikel 7 Duur en beëindiging van de opdracht

7.1;
De opdracht tussen "VKR - De Bilt" en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien "VKR - De Bilt" en opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.

7.2;
De opdracht is niet tussentijds opzegbaar, tenzij dit schriftelijk tussen "VKR - De Bilt" en
opdrachtgever is overeengekomen.

7.3;
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een opdracht voor bepaalde tijd 24 uur voor aanvang van de
opdracht door "VKR - De Bilt" schriftelijk te annuleren.

7.4;
Indien opdrachtgever niet tijdig de opdracht annuleert, is opdrachtgever gehouden aan "VKR - De Bilt" eenmalig het overeengekomen tarief berekend over vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar te betalen.

7.5;
Indien in afwijking van artikel 7.1 de opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan en de opdracht drie maanden of langer heeft geduurd kan opdrachtgever de opdracht opzeggen middels een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

7.6;
De opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 7.5 vangt aan op het moment van ontvangst door "VKR - De Bilt" van het aangetekende schrijven ter zake van de opzegging.

7.7;
Indien de omvang van de opdracht niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden aan "VKR - De Bilt" per oproep te betalen het overeengekomen opdrachttarief over minimaal vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar.

7.8;
Indien de verkeersregelaar zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van werkzaamheden, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld om aan te vangen met
de werkzaamheden, al dan niet als gevolg van overmacht (waaronder maar niet beperkt tot
onwerkbaar weer, staking), is opdrachtgever gehouden aan "VKR - De Bilt"
éénmalig te betalen het overeengekomen tarief per verkeersregelaar berekend over vijf gewerkte uren.

7.9;
"VKR - De Bilt" en opdrachtgever zijn bevoegd de opdracht, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist geheel of gedeeltelijk te
ontbinden op het moment dat:

• "VKR - De Bilt"
of opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
• "VKR - De Bilt" of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
• "VKR - De Bilt" of opdrachtgever de bedrijfsvoering heeft gestaakt;

7.10;
Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat "VKR - De Bilt" de verkeersregelaar niet meer te werk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen "VKR - De Bilt" en verkeersregelaar is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Mocht een verkeersregelaar, voor zover mogelijk worden vervangen door een andere verkeersregelaar dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde verkeersregelaar bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

7.11;
In geval de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden, mag "VKR - De Bilt" de opdracht ontbinden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van "VKR - De Bilt" volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 8 Vervaltermijnen

8.1;
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van
de opdrachtgever jegens "VKR - De Bilt" in verband met het verrichten van werkzaamheden door "VKR - De Bilt" in ieder geval één jaar na het moment dat opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.


Artikel 9 Selectie Verkeersregelaars

9.1;
"VKR - De Bilt" selecteert de te werk te stellen verkeersregelaars aan de hand van "VKR - De Bilt" bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen
verkeersregelaar enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan "VKR - De Bilt" verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. "VKR - De Bilt" is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag te werk stelt. Bij
de selectie van kandidaten neemt "VKR - De Bilt" de uiterste nauwkeurigheid in acht.

9.2;
Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van verkeersregelaars aan opdrachtgever neemt "VKR – De Bilt" in acht de wettelijke bepalingen, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen dergelijke niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door "VKR - De Bilt" worden meegewogen.9.3;
Opdrachtgever is gehouden zich vóór of onmiddellijk ná de aanvraag van de werkzaamheden te verzekeren of de verkeersregelaar aan de verwachtingen voldoet met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9.1 en 9.2 van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever dient "VKR - De Bilt" daarover zo spoedig mogelijk te informeren, waarbij opdrachtgever tevens dient aan te geven waarin haar klachten over de verkeersregelaar zijn gelegen. Indien verkeersregelaar niet voldoet aan de verwachtingen en "VKR – De Bilt" het eens is met opdrachtgever, zal "VKR - De Bilt" zich inspannen binnen een redelijke termijn zorg te dragen voor vervanging van de betreffende verkeersregelaar, tenzij dit in redelijkheid niet van "VKR - De Bilt" niet kan worden verwacht of gevergd. Indien vervanging niet mogelijk is en opdrachtgever met recht over de verkeersregelaar heeft geklaagd, dan zullen de overeengekomen uren voor de betreffende verkeersregelaar niet aan opdrachtgever worden gefactureerd, zonder dat "VKR - De Bilt" aansprakelijk is voor enige schade.

9.4;
In geval van ziekte, ongeval, overlijden van de verkeersregelaar of beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen "VKR - De Bilt" en de verkeersregelaar is aangegaan geldt als overmacht
voor "VKR - De Bilt" en dientengevolge is "VKR - De Bilt" nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat "VKR - De Bilt", voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden it toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de verkeersregelaar zal trachten zorg te dragen.

Artikel 10 Overmacht

10.1;
Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan "VKR - De Bilt" kan worden toegerekend. In geval van overmacht is "VKR - De Bilt" gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat "VKR - De Bilt" gehouden is enige schade te vergoeden aan opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer

11.1;
Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de
opdracht door opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van diens honorarium ter zake van de onderhavige opdracht. De omvang van de opdracht is de gebruikelijke factuurperiode die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ter zake soortgelijke opdrachten geldt.

11.2;
Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de
onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een
fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

11.3;
Opdrachtnemer heeft te allen tijde recht, indien en zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkig product of dienstverlening.

11.4;
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

11.5;
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden –waaronder begrepen medewerkers- welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

11.6;
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering
van de overeenkomst worden gebruikt.11.7;
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade zal vervallen na ommekomst van een jaar na het
ontstaan van de schade.

11.8;
Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

11.9;
In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan
zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

11.10;
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen ingeval van opzet of
grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

Artikel 12 Garantie, veiligheid

12.1;
Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de verkeersregelaar als jegens "VKR - De Bilt" om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de verkeersregelaar worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de verkeersregelaar tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

12.2;
Opdrachtgever zal aan "VKR - De Bilt" en vóór de aanvang van de arbeid informatie
verstrekken over de van verkeersregelaar verlangde beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats.

Artikel 13 Het aangaan van een (rechtstreekse) arbeidsverhouding

13.1;
Het is opdrachtgever, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, niet toegestaan om tijdens de opdracht en tot twee jaar daarna met een bij hem tewerkgestelde verkeersregelaar in dienst van "VKR - De Bilt", direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan na afwijzing van de voorgestelde verkeersregelaars door "VKR - De Bilt" aan opdrachtgever, met de afgewezen verkeersregelaar direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen.

13.2;
Indien opdrachtgever in strijd handelt met artikel 13.1 is op opdrachtgever aan "VKR – De Bilt", zonder nadere ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,--vermeerderd met een bedrag van € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van "VKR - De Bilt" om volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan
voormelde boete.

13.3;
Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dat een
opdracht voortduurt, zolang zij deze niet schriftelijk met "VKR - De Bilt" schriftelijk heeft
beëindigd, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1;
Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten opdrachten en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen "VKR - De Bilt" en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Wens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2;
Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de opdracht of uit de opdracht voortvloeiende overeenkomsten tussen "VKR - De Bilt" en de opdrachtgever mochten
ontstaan, zullen - tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.